Case #6 - Disciplína a svoboda


Trevorovi bylo 33. Vyrùstal v Indii s matkou, otec vùbec nebyl zasvìcen. Poslali ho do alternativní školy, studenti mìli spoustu svobody, ale málo vedení. Do Austrálie se dostal, když mìl nìco pøes dvacet, èasto se úèastnil veèírkù a usilovnì pracoval. Zatímco vyrùstal, matka vždycky pracovala, skoro nikdy ji nevidìl, i když žili pod stejnou støechou.

Pøijela do Austrálie pøed 5 lety a koupila si dùm, ve kterém nyní žije on. Ona mu vynahrazuje ztracený èas - tráví spolu nyní více èasu, než kdykoliv jindy v dobì, kdy vyrùstal. Trevor byl bystrý, hezký, sebevìdomý, ale nemohl si sehnat dívku, anebo si alespoò udržet dlouhodobý vztah. Mìlo se skoncovat s mnoha problémy. Jeden z hlavních byl podpora vs svoboda.

Ale ona si ode mì nemohla nic pøijmout. Témìø byla donucena dávat. Nebylo to vyvážené. A tak pøišla na to, že to zkusí s celostní medicínou. Našel jsem v pokoji krásné sklenìnky a vložil si je do ruky. Øekl jsem, že se je chystám dát jí je zpìt po jedné. Chtìl jsem, aby si je ode mì opravdu vzala, jakoby byla obdarována dárkem.

Souhlasila a provedli jsme tohle. Udìlal jsem to velmi pomalu, zatímco jsem ji sledoval, díval se na ni a ujišoval se, že je skuteènì ode mì pøijímá. Chvìla se, objevila se její zranitelnost a plakala, když si brala každou kulièku.

Øekla, že to bylo poprvé, co si po dlouhé dobì opravdu vzpomnìla na to, jak si od nìkoho jiného nìco vzala. Byla vždycky dávaèem a takhle se jí vždy dostalo uznání. Ale posléze se vyprázdnilo, jelikož proud nebyl obousmìrný a výsledkem je stagnace vztahù. Z toho dùvodu pøišlo její osamocení, pøestože byla velmi cenìna a mìla hodnì pøátel.

Zde jsem aplikoval svou vlastní zkušenost v dialogu. Místo vykládání o zbytku jejího života, vztáhli jsme to na pøítomnost a tento experiment byl mezi námi. Takže její nová zkušenost byla možná, protože jsem investoval sebe, stejnì jako ona sebe. Pøenesl jsem uvìdomìní na vztahovou transakci, která byla normálnì automatická, mimo dosah uvìdomìní. Tím, že jsem zaèlenil svou vlastní zkušenost (namísto rozsudku), mohla to pøijmout a být otevøená nìèemu jinému. Vystavil  Steve Vinay Gunther